Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Zasvěcení znamená vyčlenění pro službu Boží. Pobožnost k Panně Marii a naprosté zasvěcení Jí má starobylé kořeny, počínaje nejstarší známou modlitbou k Panně Marii Sub tuum praesidium (cca L. P. 200) přes texty sv. Jana z Damašku (L. P. 750) až po sv. Ludvíka z Montfortu (L. P. 1716). Zasvěcení se Panně Marii má tedy dlouhou tradici a bylo v Církvi rozšířené prakticky od jejího počátku.

Příprava

Měli bychom si vybrat některý svátek Panny Marie, neděli nebo nějaké významné výročí rodiny/školy/farnosti a předem se duchovně připravit.

V konkrétní den zasvěcení je vhodné přijmout Svátost oltářní, je-li to možné. V hlavní místnosti, kde rodina přebývá, ve slavnostní aule školy či v kostele dané farnosti bychom měli umístit sochu nebo obrázek Blahoslavené Panny Marie, nejlépe do vyvýšené pozice, a ozdobit jej svícemi a květinami. I v případě školy a rodiny je vhodné zajistit účast kněze jakožto zástupce Pána Ježíše a Panny Marie.

Obřad zasvěcení

1. Modlitba tří desátků svatého růžence:

  • za prvé, ke cti vzájemné lásky věčného Otce a Jeho milované dcery, a abychom se k této lásce duchovně připojili.
  • za druhé, ke cti vzájemné lásky vtěleného Slova a Jeho něžné Matky, a abychom se k této lásce duchovně připojili.
  • zatřetí, ke cti vzájemné lásky Ducha Svatého a Jeho panenské Nevěsty, a abychom se k této lásce duchovně připojili.

2. Hymnus k poctě Blahoslavené Panny Marie, je-li to možné.

3. Formální posvěcení sochy nebo obrazu Panny Marie knězem, pokud již nebyly posvěceny dříve.

4. Promluva kněze vysvětlující hluboký význam tohoto zasvěcení, povinností a milostí, které to přináší. (Pokud při zasvěcení rodiny či školy není přítomen kněz, může toto vysvětlení přednést hlava rodiny, resp. ředitel školy.)

5. Samotné zasvěcení, které pronáší kněz (za farnost), ředitel (za školu) nebo hlava rodiny (za rodinu) a při němž všichni přítomní klečí.

Po zasvěcení

Je vhodné zasvěcení obnovovat slavnostním způsobem přinejmenším každý rok ke stejnému datu, v případě rodin ideálně každou první sobotu v měsíci (přítomnost kněze již není nutná).

Před obrazem/sochou Panny Marie je dobré pravidelně děkovat za obdržená dobra a milosti, vyprošovat si pomoc a ochranu a pokorně přijímat všechna trápení a kříže. Od chvíle zasvěcení může být Neposkvrněné Srdce Panny Marie považováno za střed farnosti/školy/rodiny.

Abychom tohoto Srdce byli hodni, měl by každý jednotlivý věřící v rodině, škole či farnosti řádně dodržovat všechny Boží i církevní zákony, často přistupovat ke Svátosti pokání a ke Svátosti oltářní, často se účastnit mše svaté a modlit se svatý růženec a žít křesťanským životem, který je příkladem ostatním.

Akt zasvěcení rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

S autoritou, kterou mu Bůh dal, shromáždí otec rodiny všechny členy rodiny před obrazem Panny Marie a slavnostně přečte následující text:

Ó Maria, nejmocnější Panno a Matko milosrdenství, Královno nebes a Útočiště hříšníků, zasvěcujeme se Tvému Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcujeme Ti své bytí a svůj život, vše, co máme, vše, co milujeme, vše, co jsme. Tobě svěřujeme svá těla, svá srdce a své duše. Tobě svěřujeme své domovy, své rodiny, svou zemi. Přejeme si, aby vše v nás i vše kolem nás náleželo Tobě, a toužíme mít účast na dobrodiních Tvého mateřského požehnání.

A aby toto zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes u Tvých nohou své křestní sliby a sliby prvního Svatého přijímání.

Zavazujeme se, že vždy budeme odvážně vyznávat pravdy Víry a žít jako opravdoví katolíci v poslušnosti pravověrnému papeži a biskupům, kteří jsou s ním v jednotě. Zavazujeme se zachovávat Boží a církevní přikázání, zvláště pak světit neděle a zasvěcené svátky. Rovněž se zavazujeme, že budeme co nejpilněji usilovat o to, aby se praktikování křesťanské Víry, zejména horlivá účast na Boží liturgii a Svatém přijímání, staly nedílnou součástí našeho života.

A nakonec Ti, ó slavná Matko Boží a milující Matko lidí, slibujeme, že s nejupřímnějším úsilím budeme u ostatních povzbuzovat úctu k Tobě, abychom prostřednictvím vlády Tvého Neposkvrněného Srdce urychlili a zajistili příchod Království Nejsvětějšího Srdce Tvého milovaného Syna do našich srdcí a srdcí všech lidí v naší zemi i na celém světě. Amen.

Akt zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie pro farnosti a školy

Ó Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Matko Srdce Ježíšova, naše Královno a naše Matko! Shlédni milostivě na tuto farnost/školu [název]. Chceme Ti ukázat svoji synovskou lásku a vzdát Ti prostřednictvím tohoto slavnostního aktu poctu.

Přicházíme Ti nabídnout celé své bytí, tělo a duši, vlohy a smysly, svůj život se všemi jeho bolestmi a radostmi, vše, co máme, vše, co jsme, vše, co milujeme.

Ó Neposkvrněná Panno, Matko Boží a Matko všech lidí! Zasvěcujeme sebe i svou farnost/školu Tvému Neposkvrněnému Srdci. Přijmi nás jako Své děti.

Kéž je Tvé Srdce pro nás všechny kněze, učitele a katechety, rodiče a děti, mládež, dospělé i staré lidi, zdravé a nemocné, nepřítomné, přítomné i odpadlé cestou, která vede k Bohu.

Vládni nám, ó milovaná Matko, abychom byli Tvoji v blahobytu i bídě, v radosti i v žalu, ve zdraví i v nemoci, v životě i smrti.

Ó nanejvýš soucitné Srdce Mariino, Královno panen, dohlížej nad naší myslí a srdcem a chraň je před záplavou pýchy, nečistoty a pohanství, na něž sis tak hořce stěžovala ve Fátimě.

Od této chvíle jsi nazývána Královnou a Matkou této farnosti/školy. Pečuj o naše duchovní a časné blaho, vyslyš naše modlitby a utěšuj nás ve smutku a souženích tohoto života a zvláště v hodinu naší smrti. Chceme na své rodiny a farnost/školu, na naši zemi a na celý svět přivolat Boží pokoj ve spravedlnosti a křesťanské lásce.

Za sebe Ti slibujeme, že budeme napodobovat Tvé ctnosti v duchu nápravy a pokání pomocí pravého křesťanského života, časté zpovědi a Svatého přijímání, horlivou účastí na Boží liturgii a prostřednictvím pozorného studia katechismu bez ohledu na lidské mínění.

Ó Královno svatého růžence, slibujeme ti obětovat modlitbu patnácti tajemství růžence každý den, bude-li to jen trochu možné.

Přijímáme teď všechny oběti, jež nám křesťanský život přinese, a obětujeme je Srdci Ježíšovu prostřednictvím Tvého Neposkvrněného Srdce v jednotě se mší Tvého Božského Syna.

Ó Matko neposkvrněné lásky, zažehni naše srdce, farnost/školu a domovy božským ohněm, abychom zůstali věrní své stavovské povinnosti a stali se s Boží milostí prostřednictvím svého příkladu, svých obětí a modliteb horlivými apoštoly pro své bližní a pro ubohé hříšníky a přivedli je k praktikování pravé Víry.

Kéž vláda Nejsvětějšího Srdce Ježíšova spolu s Tvou vládou, naše Královno a naše Matko, vstoupí do této školy/ farnosti, abychom si životem skutečně zasvěceným Tvé láscea službě mohli jednoho dne zasloužit věčné štěstí v přítomnosti Nejsvětější Trojice. Amen.

Další kvalitní katolická literatura

Kristova
královská vládaKristova královská vláda
Poučení o generální zpovědi Poučení o generální zpovědi
Svatá
FiloménaSvatá Filoména