Pobožnost pěti prvních sobot

Blahoslavená Panna Maria řekla: „Oznam Mým jménem, že slibuji být nápomocna ve chvíli smrti, se všemi nutnými milostmi ke spáse, všem těm, kteří se o první sobotě pěti po sobě jdoucích měsíců vyzpovídají, přijmou Svaté přijímání, pomodlí pět desátků růžence a budou Mi dělat společnost po patnáct minut, přičemž budou rozjímat nad patnácti tajemstvími růžence s úmyslem dostiučinění.

Zjevení ve Fatimě je Církevně uznané.

Zjevení ve Fatimě

V roce 1917 se Blahoslavená Panna Maria zjevila třem malým dětem ve Fatimě v Portugalsku, aby dala – skrze ně lidstvu – nebeské řešení pro mír v moderním a válkou zmítaném světě.

Polovina tohoto řešení závisí na tom, aby papež (se všemi katolickými biskupy světa) provedl zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Toto zasvěcení doposud nebylo vykonáno. Druhá půlka řešení ale záleží na tom, aby mnoho katolíků vykonalo „smírnou pobožnost za hříchy spáchané vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie o první sobotě po pět po sobě jdoucích měsíců“.

Aby Panna Maria povzbudila katolíky vykonat tyto smírné pobožnosti, opět se 10. prosince 1925 zjevila jednomu z dětí a učinila následující úžasnou nabídku. Řekla: Oznam Mým jménem, že slibuji být nápomocna ve chvíli smrti, se všemi nutnými milostmi ke spáse, všem těm, kteří se o první sobotě pěti po sobě jdoucích měsíců vyzpovídají, přijmou Svaté přijímání, pomodlí se pět desátků růžence a budou Mi dělat společnost po patnáct minut, přičemž budou rozjímat nad patnácti tajemstvími růžence s úmyslem dostiučinění.“ Tento příslib je zárukou všech milostí nutných ke spáse!

Více o zjevení ve Fatimě

Nejskvělejší nabídka všech dob!

Vše, co je potřeba, je trocha VÍRY: Abych vykonal pobožnost prvních pěti sobot, musím věřit, že existuje nebe, že Naše Paní Fatimská pro nás může získat spásu a že učinila tento úžasný příslib – Církev říká, že tak učinila. Trocha POKORY: Skrze svou Matku po nás Bůh požaduje překvapivě málo, aby nám byla zaručena věčná spása. Požaduje však po nás to málo, co požaduje. (Jan 3:30) Trocha ÚSILÍ: Vše, co potřebujete pro věčné blaho, je být pokřtěný katolík a vykonat pobožnost pěti prvních sobot.

Čtyři podmínky pobožnosti pěti prvních sobot:

  1. SVATÁ ZPOVĚĎ – může být vykonána v rozmezí 8 dní před první sobotou nebo po ní, pokud je Svaté přijímání přijato ve stavu posvěcující milosti.
  2. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – má být vykonáno o první sobotě nebo může být vykonáno v neděli po této sobotě z jakéhokoliv spravedlivého důvodu schváleného knězem. Totéž se vztahuje na růženec a rozjímání.
  3. SVATÝ RŮŽENEC – musí se správně pomodlit obvyklý růženec s pěti tajemstvími, přičemž člověk rozjímá o každém z tajemství, jež se modlí.
  4. ROZJÍMÁNÍ – patnáctiminutové rozjímání může být o kterémkoliv nebo o všech tajemstvích, Naše Paní však žádala, abychom rozjímali o každém z 15 tajemství alespoň jednou během pěti prvních sobot. Protože Naše Paní hovořila o těch, kteří „Mi budou dělat společnost“, měli bychom myslet na Její účast v každém tajemství, jež jsme si zvolili k rozjímání.

POZNÁMKA: Je důležité při konání každé z těchto čtyř částí pobožnosti pěti prvních sobot vzbudit smírný úmysl za rouhání vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Důležitost nápravy

Aby uctil Blahoslavenou Matku, trval Náš Pán na splnění dvaceti podmínek s úmyslem vykonat smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za záplavu hříchů páchaných dnes vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Náš Pán stanovil pět smírných prvních sobot na dostiučinění za pět druhů urážek a rouhání vůči Panně Marii:

Musíme mít úmysl nápravy a usmíření:

  1. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Neposkvrněnému Početí.
  2. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu trvalému Panenství.
  3. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Božskému a duchovnímu Mateřství.
  4. Za zneuctívání a odmítání Panny Marie v Jejích svatých obrazech.
  5. Za rouhání těch, kteří se veřejně snaží vštípit do srdcí dětí lhostejnost, pohrdání, nebo dokonce nenávist k Neposkvrněné Panně.

Seriál Zapomenutá fatimská pobožnost

Přehrát si seriál Zapomenutá fatimská pobožnost můžete zde. Seriál Zapomenutá fatimská pobožnost

Pobožnost pěti prvních sobnot

Zasvěcení znamená vyčlenění pro službu Boží. Pobožnost k Panně Marii a naprosté zasvěcení Jí má starobylé kořeny, počínaje nejstarší známou modlitbou k Panně Marii Sub tuum praesidium (cca L. P. 200) přes texty sv. Jana z Damašku (L. P. 750) až po sv. Ludvíka z Montfortu (L. P. 1716). Zasvěcení se Panně Marii má tedy dlouhou tradici a bylo v Církvi rozšířené prakticky od jejího počátku.

Přáním tvůrců této iniciativy je tímto způsobem přispět k tomu, aby co nejvíce jednotlivých věřících vykonalo pobožnost prvních sobot v měsíci dle instrukcí Blahoslavené Panny Marie na smír za hříchy spáchané vůči Jejímu Neposkvrněnému Srdci a aby co nejvíce rodin, farností a škol provedlo zasvěcení témuž Srdci, a získalo tak pomoc a ochranu od Té, o Níž víme, že svou patou rozdrtí hlavu hada.

O pobožnosti prvních sobot napsala sestra Lucie své kmotře:

„Pokud jde o mě, přiznávám, že nikdy nejsem tak šťastná, jako když přijde první sobota. Není snad pravda, že naším největším štěstím je zcela patřit Ježíši a Marii a milovat je a jen je, bez výhrad? Vidíme to tak jasně v životech svatých... Oni byli šťastní, protože milovali, a my, drahá kmotřičko, se musíme snažit milovat jako oni, nejen abychom se radovali z Ježíše, což je to nejméně důležité – protože když se z Něho nebudeme radovat tady dole, budeme se z Něho radovat nahoře –, ale abychom Ježíši a Marii poskytli potěchu z toho, že jsou milováni... a že za tuto lásku budou moci zachránit mnoho duší.

V neposlední řadě chceme touto iniciativou přispět k časté modlitbě svatého růžence. Jak nás totiž poučila sestra Lucie: „...neexistuje žádný problém, nezáleží na tom, jak obtížný, který nemůžeme vyřešit modlitbou svatého růžence. Se svatým růžencem dojdeme spásy. Posvětíme se. Utěšíme Našeho Pána a dosáhneme spásy mnoha duší.“

Jak to, že to nebesa tak usnadňují?

Abyste vykonali pobožnost pěti prvních sobot, budete ve skutečnosti potřebovat vytrvalost, abyste absolvovali pět sobot v řadě bez jakéhokoliv přerušení, a budete se muset soustředit na to, abyste věrně splnili každou ze čtyř podmínek pro každou z pěti sobot.

Avšak toto malé úsilí o vytrvalost není ničím ve srovnání s věčnou spásou.

Jak to, že nebesa činí takovou nabídku? Snadnost této nabídky je jistě poměrná k obtížnosti dnešních okolností.

Od věčnosti Bůh dokonale věděl, jakou bezbožnou pustinu Jeho nepřátelé učiní z dnešního světa s jeho materialismem, ďábelským zmatením, rozptylujícími technologiemi a mravní a politickou zkažeností, o nichž Bůh věděl, že zamoří dokonce i Jeho Církev.

Za takových okolností také věděl, jak pro nás, víc než kdy jindy, bude snazší padnout do pekla. Nabízí nám tedy skrze Svou milosrdnou Matku věčnou spásu – jestliže vyvineme jen jediné malé úsilí po pět měsíců, pak bez ohledu na stav světa budeme moct říct: „Ať si svět dělá to nejhorší – já jsem Bohu ukázal, že alespoň jednou ve svém životě jsem setrval v lásce k Jeho Matce.“

Šiřte pobožnost s námi!

Přispějte ke spáse duší.

Pomůžete získat milosti.

Pomůžete k míru na zemi.

Nezapomeňte prosím sdílet tuto stránku.

Další kvalitní katolická literatura

Kristova
královská vládaKristova královská vláda
Poučení o generální zpovědi Poučení o generální zpovědi
Svatá
FiloménaSvatá Filoména